วัฒนธรรมขององค์กร

 

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

ความปรารถนาแรงกล้าที่จะเติบโต

 

ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

 

เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง